Referat generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling i Horsens Biavlerforening 7. oktober 2014 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen og foreslog Jürgen som dirigent. Jürgen modtog valget. 2. Bestyrelsens beretning. Året startede med podekursus i Nr Snede, vi deltog med en håndfuld deltagere. I februar havde vi besøg af Svend Sejr der fortalte om det store arbejde der er med at lave de rigtige dronninger til os, 30 medlemmer fra vores forening deltog -super flot.Skolebigården har kørt i vanlig stil uden de store omvæltninger. Begynder hold har vi haft igen, et lille hold i år, men meget interesserede deltagere, de fleste har bier i dag.Vi mistede desværre vores tidligere formand Jørgen Wind i foråret, det er et stort tab for os alle, han vil blive savnet.Besøgene i medlemmernes bigårde var dårligt besøgt, det sidste blev arrangeret med kort varsel så det kan være noget af forklaringen.Fællesmøde med Nr Snede var godt besøgt, vi havde besøg af Per Nybo fra Fyn. Han viste os grej til at lave presset honning, det var meget spændende men også noget dyrt grej. (det kan lejes hvis man er mange nok) Grill aftenen var godt besøgt og rigtig hyggelig. Som afslutning på biåret har vi været på Endelave og se på natur og brune bier, der blev serveret en dejlig frokost i lægeurtehaven og derefter var der rundvisning i haven med smagsprøver af “helsebringende snapse”. Til slut vil jeg opfordre jer til at hjælpe bestyrelsen med gode ideer, ris, ros og hvad der ellers falder jer ind, vi er der for jer, men det er jeres forening. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasseren. Regnskabet blev godkendt med den bemærkning, at de 2 separate kasser foreningen har, samles i et regnskab, ved generalforsamlingens fremlæggelse. 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. Der afholdes skolebigårdsdage fra uge 17 til uge 29, tirsdage i ulige uger. Generalforsamling den 6. oktober 2015, varroabekæmpelse den 11. august 2015 Der vil blive et arrangement om honningbehandling, som Eigil Holm vil stå for. Der planlægges ikke møder i private bigårde, da tilmeldingen har været dårlig i år. Der vil blive afholdt nybegynderkursus igen til næste år. Ingen kontingentændring 5. Indkomne forslag. Ingen 6. Valg af bestyrelse og suppleant. Eigil Holm og Hans-Jørgen var på valg. Begge ville gerne modtage genvalg og blev valgt. Suppleanten var på valg, Jürgen blev genvalgt. 7. Valg af delegerede/valgforbund (jvf. DBF’s vedtægter pgf. 7). Bliver normalt klaret af bestyrelsen, hvis ingen har noget imod det bliver det sådan igen. 8. Valg af revisor Revisor og revisorsuppleant var på valg og blev genvalgt, henholdsvis Søren og Anker. 9. Evt. Medlemmerne foreslog, at der næste år bliver arrangeret en tur til Lille Vildmose samt en tur til Kærgården og efterfølgende til Jürgens bier. Der blev foreslået et lørdags arrangement, hvor man har mulighed for at lave forskellige produkter med bivoks. Lotte Krogsgaard, Rårup vil hjælpe med at få kurset op at køre. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Referent: Lotte Madsen