Referat generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Horsens Biavlerforening den 24.10.2017 kl.19. Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægter med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Sten Kaag påtog sig opgaven
 2. Bestyrelsens beretning.Formanden berettede om året der gik:
  Biåret startede før jul med oxal drypning og æbleskiver.I febuar summemøde, start marts varroa behandling, bigårdsmøder som sædvanlig – mange dage med dårligt vejr og få fremmødte. Der har været et lille godt begynderhold med meget interesserede deltagere. Igen i år har der været en aften for nyere biavlere hos Troels, ikke så mange deltagere men så er der mere tid til den enkelte. Ude besøg hos Henrik og Lotte, det er en dejlig lille oase de har. Fællesmøde med Nr Snede, Eigil underholdte med mikroskoper. Grillaftenen var som sædvanlig en rigtig hyggelig aften. Varroa behandling i august. Lotte berettede om status på fællesforeningen. Den fungerer godt, men det er en lille flok ”tordenskjolds soldater” der trækker et kæmpe læs med hjælp til renovering, rengøring mv. Vi kunne godt bruge noget mere hjælp, så vi sikrer at ingen kører træt. De 54.000 kr vi har fået af kommunen til hele renoveringen/istandsættelsen er brugt ved årets udgang. Vi mangler penge til nye vinduer. Flere er ved at falde helt fra hinanden. Vi ved ikke, hvordan vi skal skaffe midler til det.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
  Kasserer Eigil Holm fremlagde det revisor godkendte regnskab, der blev godkendt. Økonomien ser sund ud.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  Kontingentet fortsætter uændret.

  Der blev opfordret til at nogen melder sig til at vi kan komme på bigårdsbesøg hos dem. Det er endnu ikke besluttet om vi holder en pause med nybegynderkursus, for det er et stort arbejde for underviserne. Følgende forslag til næste år, men endnu ikke besluttet:
  a)Produktion af småfamilier hos Troels
  b)Foredrag
  c)Hjemmebesøg hos ?
  d)Honningsensorik
  e)Arrangement med en kok laver retter med honning
  f)Lav selv dit eget bistade- hen over vinteren
  g)Urter -hvad kan man selv lave med og af dem. Tove fra Endelave
  h)Gl Estrup- sommerudflugt

 5. Indkomne forslag.
  Ingen
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  Troels og Lotte er på valg. Troels ønsker ikke genvalg. Lotte modtog genvalg og Suppleant Thomas modtog valg til bestyrelsen og Helle Skovgaard modtog valget som suppleant.
 7. Valg af delegerede/valgforbund (jvf. DBF’s vedtægter pgf. 7).
  Hans-Jørgen deltager
 8. Valg af revisor
  Steen Kaag modtog genvalg
 9. Eventuelt.
  Formanden takkede Troels for indsatsen og det gode samarbejde

På bestyrelsens vegne

Lotte Madsen