Generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Horsens og Omegns Biavlerforening, tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19:00 på Skovgården i Egebjerg

På dagsorden var:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
7. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 7)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden, Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, bød velkommen, og Steen Kaagh blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Steen Kaagh konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden gjorde rede for årets begrænsede aktiviteter. På trods af Coronarestriktioner lykkedes det at gennemføre grill-aften, varroaaften, frøbytning hos Mendy, ligesom bigården blev udvidet.

Ad. 3. Ad. 3. Regnskab
Steen Kaagh udleverede regnskabet da Kassereren var forhindret, og fremlagde det herefter. Regnskabsåret 2020 viste et samlet overskud på 2.541,98 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2021. Forslaget blev vedtaget.

Der forventes et normalt år med bigårdsmøder, begynderhold mm.

Ad. 5. Indkomne forslag.

Intet.

Ad. 6. Valg af bestyrelse

Thomas Lind Madsen blev genvalgt. Henrik Krogsgaard blev genvalgt. Mendy Eggers blev nyvalgt. Jørgen Bie blev nyvalgt som suppleant.

Ad. 7. Valg af delegerede/valgforbund.

Bestyrelsen udpeger delegat til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling i 2022.

Ad. 8. Valg af revisor.

Steen Kaagh blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt.

Planer med forsøg med dronningeavl blev drøftet.

Det henstilledes til bestyrelse at drøfte, om der kan gives tilskud til kursusvirksomhed for medlemmerne.


Hans Jørgen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.Dirigent                                                                                                             Referent, p.b.v.
Steen Kaagh                                                                                                    Henrik Krogsgaard