Referat generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i Horsens og Omegns Biavlerforening, tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19:00 på Skovgården i Egebjerg

På dagsorden var:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
7. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 7)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden, Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, bød velkommen, og Steen Kaagh blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Steen Kaagh konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Formanden forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 3. Regnskab
Kassereren udleverede regnskabet og fremlagde det herefter. Regnskabsåret 2020 viste et samlet overskud på 2.859,35 kr.

Indestående på foreningens bankkonto pr. 30/9-2020 var på 31.425,57 kr. og obligationer for 10.659,29 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Kassereren forelagde muligheden for at investere de midler vi har på kontoen. Der blev ikke ændret på nuværende praksis. Se under pkt 5.

Ad. 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2021. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5. Indkomne forslag
Forslag om at det er muligt for medlemmer at have alternative bistader stående og eksperimentere i Skovgårdens bigård. F.eks afrikanske stader. Man skal selv passe dem, Hans-Jørgen kan ikke passe flere end de nuværende. Kontakt Hans-Jørgen, hvis der er interesse

Forslag om at investere nogle af foreningens midler eller konvertere obligationerne til anden investering. Medlemmerne blev spurgt. Nogen synes pengene og obligationerne bare skal blive stående, andre at det er fint at prøve at konvertere obligationerne til bedre investering. Generelt var der mest stemning for at lade obligationer og penge stå som hidtil.

Bestyrelsen skal undersøge om forening kan tilbyde kurser til interesserede medlemmer om biavl, f.eks kan kurser holdes med andre foreninger.

Forslag til arrangementer
Lave forskellige produkter af honning og bivoks
Udflugt til Økologiens Have ved Odder i fællesskab med Odder og Omegns Biavlerforening.
Lære om andre produkter fra bierne end honning, f.eks propolis og pollenpakker

Ad. 6. Valg af bestyrelse
a. Hans-Jørgen modtog genvalg
b. Eigil modtog genvalg
c. Mendy modtog genvalg som suppleant for det næste år

Ad. 7. Valg af delegerede/valgforbund
Ingen af de fremmødte ønskede at kandidere. Bestyrelsen udpeger delegat til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling i 2021.

Ad. 8. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede Steen Kaagh, der blev genvalgt som revisor for 1 år.

Ad. 9. Eventuelt
Thomas forelagde de ændringer af vedtægter der er gennemført på sidste generalforsamling i Danmarks Biavlerforening.

Steen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Dirigent                                                                                                             Referent, p.b.v.
Steen Kaagh                                                                                                      Lotte Madsen