Referat generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Horsens og Omegns Biavlerforening, tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19:00 på Skovgården i Egebjerg

På dagsorden var:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  7. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 7)
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden, Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, bød velkommen, og Steen Kaagh blev valgt som dirigent uden modkandidat. Steen Kaagh konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Formanden forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 3. Regnskab
Kassereren, Eigil Holm, fremlagde regnskabet, som for regnskabsåret 2019 viste indtægter på kr. 17.564,51 og udgifter på kr. 14.351,38. Indestående på foreningens bankkonto pr. 1/10-2018 var kr. 25.353,09 og saldo pr. 23/9-2019 beløb sig til kr. 28.566,22. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2020. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra medlemmer modtages gerne.

Poul Henriksen:           Temaaften om dronningeavl.

Henrik Krogsgaard:     Udflugt til Økologiens Have ved Odder i fællesskab med Odder og Omegns Biavlerforening.

Ad. 5. Indkomne forslag
Mendy Eggers:             Forslag om en „byttebørs”, hvor blomsterfrø og planter udveksles. Frø skal folk selv indsamle i egne haver.

Ad. 6. Valg af bestyrelse

Lotte Madsen modtog genvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Henrik Skovgaard modtog genvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Thomas Lind Madsen modtog genvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Helle Skovgaard Eriksen ønskede ikke genvalg som bestyrelsessuppleant.
Mendy Eggers modtog valg som bestyrelsessuppleant for 1 år.

Ad. 7. Valg af delegerede/valgforbund
Ingen af de fremmødte ønskede at kandidere. Bestyrelsen udpeger delegat til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling i 2020.

Ad. 8. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede Steen Kaagh, der blev genvalgt som revisor for 1 år.

Ad. 9. Eventuelt
Forslag om, at biavlerforeningen tjener som forbillede ved at udskifte ét vindue i Skovgården. Indvending: Finansiering af Skovgårdens vedligehold er måske i strid med foreningens vedtægter? Bemærkning om, at lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed af Kommunen og at Skovgårdens hobbyforening (fællesforening) har en brugsret, der fra Kommunens side kan opsiges med 6 måneders varsel. Det er ikke alle foreninger, som holder til på Skovgården, der ønsker at medfinansiere og forholdene omkring brugsretten vanskeliggør søgning af fondsmidler. Enkelte medlemmer af biavlerforeningen vil se, om de kan købe vinduer med de rette dimensioner til en rimelig pris.

Hans-Jørgen Kruse Rasmussen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Dirigent                                                                                             Referent, p.b.v.

Steen Kaagh                                                                           Thomas Lind Madsen