Referat generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling i Horsens og Omegns Biavlerforening, tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19:00 på Skovgården i Egebjerg

På dagsorden var:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleant.
7. Valg af delegerede/valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 7)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden, Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, bød velkommen, og Steen Kaagh blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Steen Kaagh konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden gjorde rede for årets aktiviteter. Og selv om han karakteriserede 2022 som værende et lidt stille år blev nedenstående projekter gennemført:

Udvidelse af bigården. Begynderkursus med 20 deltagere. Besøg i den Økologiske Have i Odder, Grillaften på Skovgården, Varroabehandling og Frøbyttedag hos Mendy Eggers.

Ad. 3. Ad. 3. Regnskab
Thomas fremlagde årets regnskab.

Regnskabsåret 2021/22 viste et samlet overskud på 3.350,65 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2022. Forslaget blev vedtaget.

Der forventes et normalt år med bigårdsmøder, begynderhold mm.

Ad. 5. Indkomne forslag.

Intet.

Ad. 6. Valg af bestyrelse

Hans Jørgen Kruse blev genvalgt.

Eigil Holm blev genvalgt.

Jørren Bie blev som suppleant.

Ad. 7. Valg af delegerede/valgforbund.

Thomas Lind blev valgt.

Ad. 8. Valg af revisor.

Steen Kaagh blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt.

Løst og fast.

Bigårdsbesøg, evt. sammen med andre biavlerforeninger.

Indkøb af blomsterblandinger.

Udflugt for de nye biavlere.

Indkøb af undervisningsmateriale til begynderholdet.

Kursus for de ”gamle” biavlere: Biernes sygdomme.

Besøg hos dronningeavler

Hans Jørgen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Dirigent                                                                                                             Referent, p.b.v.
Steen Kaagh                                                                                                    Henrik Krogsgaard