Referat generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling den 25. oktober kl. 19 til ca. 20.45

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægter med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Sten Kaag, der modtag valg som dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.

Hans-Jørgen fortalte om aktiviteterne gennem året siden sidste generalforsamling i foreningen.

Det startede med varroa behandling i dec. med efterfølgende æbleskiver og gløgg, herefter fulgte inspirations møde om voksafsmeltning i februar og 1. marts varroa behandling. I juni afholdt Troels et arrangement med ”etablering af små familier” for nyere biavlere
I juli var der hyggelig grillaften, med tak til Jürgen for indsatsen. I sensommeren ude besøg i Pouls have i Virring-en spændende have samt tur med Nr. Snede til Øster Bording landhandel. Varroabehandling i august.

Der har sædvanen tro været bigårds møder hver anden tirsdag fra april til juli.

I år var nybegynderholdet mindre end sædvanligt med 7 deltagere.

Honning udbyttet har hos mange været dårligt i år, hvilket sikkert må tilskrives det dårlige vejr !!!
Formanden opfordrede alle til at komme med input til oplevelser i det nye biår, det er jo medlemmerne, der skal være med til at forme foreningen?

Lotte fortalte om, at vi har været ved at miste Skovgården som mødested. Det er dog endt med, at det er politisk besluttet, at skovgården foreløbig bliver udlånt af kommunen til en række hobbyforeninger, herunder Horsens Biavlerforening. I forhold til økonomi betaler Horsens kommune for el, vand, varme, renovation samt gratis husleje. Til gengæld skal vi selv vedligeholde bygningen, gøre rent og indkøbe diverse almindeligheder som toiletpapir og opvaskemiddel. Der er etableret en fællesforening vi indgår i. Den hedder ”Skovgårdens Hobbyforening”. Som konsekvens af den nye aftale med kommunen skal vi alle bidrage ind imellem med lidt arbejde, for at det fortsat kan være et rart sted at mødes.

STORT tak til alle jer der skrev sig på listen over frivillige vi må kontakte til en arbejdsdag.

Hallen og mødelokalerne skal fremover bookes elektronisk i en fællesoprettet google-kalender. Troels, Hans-Jørgen og Lotte kan booke.

Eigil fortalte om, at han har kontakt med kommunen om at forbedre vilkårene for bierne på de kommunale arealer og grøftekanter.

Lene udtræder af bestyrelsen, suppleant Henrik Krogsgaard træder ind i bestyrelsen i stedet.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab.
  Regnskab er godkendt af revisor Sten Kaag. Regnskab blev fremlagt af Eigil Holm. Regnskabet ser godt ud. Vi har en formue for 32.000 kr., hvoraf 20.000 står i banken og resten som papirer.
 1. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
  Det er besluttet at kontingentet stiger med 10 kr., så det fremover er på 800 kr., hvis man er medlem af fællesforeningen. De 10 kr. forhøjelse skyldes, at det koster 10 kr./medlem af være en del af fællesforeningen ”Skovgårdens hobbyforening”.
 • Forslag om et kursus hvor vi laver mjød.
 • Poul Larsen
 • Gentage arrangementet ”vi laver produkter af honning og voks”
 • Podekursus med Boi Jensen
 • Konsulent fra Danmarks Biavlerforening kunne komme og fortæller om varroavarsel og anden spændende viden
 • Bivenlige planter i det åbne land og haven
 • Naturvejleder Thorke- snapse og mad fra naturen tur
 • Sommertur til Økohaven i Odder

 5. Indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændring, idet bestyrelsen ønsker, at der kun skal indkaldes til generalforsamling over Horsens og Omegns hjemmeside. Forslag vedtaget. 21 stemte for og 1 imod. Der er dog et ønske fra flere, at generalforsamlingen stadig varsles i Bi-bladet. Vedtægter revideres og lægges på nettet.

6. Valg af bestyrelse og suppleant. Eigil og Hans-Jørgen er på valg. Lene udtræder af bestyrelsen.
Lene ønskede at udtræde af bestyrelsen- tak til Lene for indsatsen og de mange gode brød hun har bagt til vores arrangementer. Henrik Krogsgaard træder ind i stedet. Eigil og Hans-Jørgen modtog genvalg. Thomas Lind Madsen blev foreslået som ny suppleant. Thomas tog imod valget og indtræder som suppleant.

7. Valg af delegerede/valgforbund (jvf. DBF’s vedtægter pgf. 7).
Ingen ønskede at deltage, så bestyrelsen finder en der deltager.

8. Valg af revisor
Sten Kaag modtog genvalg

9. Evt.

 • Der var forslag om flere bigårdsmøder hos de forskellige medlemmer.
 • Lotte og Henrik vil gerne lægge hus til et arrangement.
 • Troels vil gerne holde et arrangement for nyere biavleren om småfamilier
 • Thomas fortalte om den nye forening for brune bier i Danmark, med opfordring til at melde sig ind.
 • Vi havde fornøjelsen af, at Eigil Holm holdt et oplæg med titlen ”Bierne i Costa Rica” efter den formelle generalforsamling

På bestyrelsens vegne

Lotte Madsen